Werkgeversagenda OIK

De focus van de OIK ligt op de belangenbehartiging en de netwerkfunctie.

1. Belangenbehartiging

Doel: Versterken concurrentiekracht van het Osse bedrijfsleven door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en goede vestigingsfactoren.

Het bestuur van de OIK heeft een aantal thema’s benoemd waar men zich op richt:

a. Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur
b. Relatie Onderwijs – Bedrijfsleven
c. Duurzaamheid, Energie en Milieu
d. Economie en regionale samenwerking

a. Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur
Het Osse vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de infrastructuur, de kwaliteit van de bedrijventerreinen, het gronduitgiftebeleid én de aantrekkingskracht van zittende bedrijven. Als het gaat om het vestigings- en uitbreidingsbeleid, vergunningen en dergelijke is een goede dialoog tussen het bedrijfsleven en de lokale overheid van groot belang.

Veel thema’s zijn langdurige trajecten die voornamelijk op rijksoverheidsniveau worden bepaald. OIK bekijkt hoe de (lobby)krachten op regionaal en provinciaal niveau het best gebundeld kunnen worden.

•Investeringen in het centrum van Oss

Naast eerder genoemde infrastructurele zaken ziet de OIK ook een uitermate hoge urgentie van duurzame investeringen in het centrum van Oss. Voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en medewerkers is een aantrekkelijk en verrassend centrum met beleving en cultuur van groot belang.

b. Relatie Onderwijs – Bedrijfsleven
De OIK hecht veel waarde aan een goede samenwerking met regionale onderwijsinstellingen. 
Idealiter leidt het onderwijs mensen op voor waar het bedrijfsleven daadwerkelijk behoefte aan heeft. En geeft het bedrijfsleven studenten alle kansen om voldoende praktijkervaring op te doen. ‘Een leven lang leren’ (permanente educatie) wordt steeds belangrijker, dit geldt ook voor het opleiden van mensen binnen bedrijven. Verbetering op dit vlak is noodzakelijk en van toegevoegde waarde voor de leden van de OIK.

•Verbeteren aansluiting (beroeps)onderwijs-bedrijfsleven
•Stimuleren instroom en imago technische beroepen
•Verbeteren en intensiveren samenwerking hoge scholen en universiteiten 
•Optimale samenwerking op de Talentencampus

c. Duurzaamheid, Energie en Milieu
Duurzaam ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen vrijblijvende keuze meer, maar een noodzaak voor bedrijven om te blijven bestaan. Duurzaamheid is een belangrijke concurrentiefactor geworden en speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij inkoop, aanbestedingen en profilering. Middels het Energie Service Collectief Oss (ESCO) en via haar rol binnen De Kracht van Oss wil de OIK haar leden faciliteren/stimuleren in hun duurzame agenda. Hier ligt geen uitvoerende rol voor de OIK, dat is een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.

•Windmolenpark Elzenburg-de Geer en Heesch West
•Zonnepanelen op zo veel mogelijk braakliggende terreinen en bedrijfspanden
•Oss als ‘proeftuin’ van de Circulaire Economie

d. Economie en regionale samenwerking
De basis van de Osse economie wordt gevormd door de maakindustrie met als belangrijkste pijlers Life Sciences, Logistiek en Agrifood. Maar er is meer. Regionale afstemming, samenwerking en specifieke aandacht voor alle sectoren helpt bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en stimuleren van innovaties.
De OIK is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen waaronder het BBO (Bestuurlijk Bedrijven Overleg), de Kracht van Oss en VNO-NCW Oost.

Betere zichtbaarheid, betrokkenheid en contacten binnen de Agrifood regio zijn van belang voor de agenda van het Osse bedrijfsleven.

•Oss als Innovatieve Maakstad
•Versterking van het Pivotpark
•De kracht van New Business
•Agrifood Capital
•Logistiek

 2. Netwerk

Doel: De OIK organiseert kwalitatief hoogstaande bijeenkomsten, gericht op kennis-en ervarings-uitwisseling en inspiratie.

De bijeenkomsten betreffen niet alleen de reguliere ledenbijeenkomsten maar ook bijeenkomsten met partijen waarvan het van belang is om hiermee een goede relatie te onderhouden, dan wel te verdiepen. Partijen zoals de gemeente, de Kracht van Oss, Metaalkracht Oss, maar ook in toenemende mate het onderwijs en regionale belangenorganisaties (bijvoorbeeld VNO-NCW Brabant Zeeland) en Agrifood Capital.

Hierbij zal een vorm gevonden worden die past in de agenda, recht doet aan de genoemde uitgangspunten van de OIK, en toegevoegde waarde biedt voor de leden. Gekeken zal worden naar vernieuwende activiteiten die inhoud geven aan het containerbegrip ‘netwerken’ waarbij gestreefd wordt naar verhoging van de onderlinge verbondenheid en persoonlijk contact tussen de leden. Zowel fysiek als online.

Inspiratiereis Silicon Valley
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de OIK hebben we in 2019 een inspiratiereis van uitzonderlijk niveau georganiseerd voor de leden van de OIK en enkele andere stakeholders uit de regio.
Deze reis naar Silicon Valley reis bood de deelnemers unieke kansen om inhoudelijk kennis en inzichten op te doen rondom ondernemerschap, de groei van de eigen onderneming alsmede innovatie en ontwikkelingen in diverse technologieën. Bovendien is Silicon Valley een omgeving die ondernemerschap ademt. Kennisinstellingen, grote gevestigde bedrijven, MKB-bedrijven, start-ups, venture capitalists, angel investors, incubators, advocaten en juristen; zij werken allemaal samen aan innovaties en groei. Een week kennismaken met deze inspirerende en innovatieve bedrijven, organisaties en personen heeft geleid tot nieuwe inzichten en energie om deze toe te passen in de eigen onderneming.

Nieuwe leden
Er zal gericht geacquireerd worden naar nieuwe leden die qua beginselen passen bij de OIK. Daarbij is kwaliteit leidend. Door leden is het belang van betrokkenheid van de grotere multinationals binnen de OIK aangestipt.

Bestaande leden
De OIK is zo sterk als de kracht van haar leden. 
De afgelopen jaren is de hectiek en tijd schaarste voor veel leden niet afgenomen. In de meeste gevallen is deze zelfs toegenomen. De druk op de agenda’s, en indirect daarmee op de aanwezigheid bij ledenbijeenkomsten, neemt daardoor begrijpelijkerwijs toe. Echter, wij zijn van mening dat het lidmaatschap van de OIK ook een eigen verantwoordelijkheid met zich mee brengt in de vorm van betrokkenheid. 
“Halen” en “brengen” zijn beide van belang. 
Het is volledig terecht dat vanuit het perspectief van de eigen onderneming gekeken wordt naar de toegevoegde waarde. Daarvoor mag u een direct appel doen op het bestuur om zorg te dragen voor een sterke inhoud van het programma. 
Maar er is meer. Bedrijven, zeker die met een omvang van onze leden, hebben een bredere functie in de Osse samenleving dan louter een bedrijfsmatige. In gezamenlijkheid kunnen we concreet bijdragen aan een beter Oss. Zoals gezegd is dat niet alleen van belang voor het vestigingsklimaat maar in bredere zin dient dit ook een maatschappelijk belang.

Wij gaan ervan uit dat deze agenda u duidelijkheid geeft over de onderwerpen waar wij als bestuur aan werken.
Voelt u vrij om inhoudelijke reacties met ons te delen.

Bekijk het bestuur van de OIK.